.
معرفی

سایز یک: ارتفاع 33 سانتی متر و عرض 28 سانتی متر

سایز دو: ارتفاع 38 سانتی متر و عرض 30 سانتی متر

سایز سه : ارتفاع 43 سانتی متر و عرض 31 سانتی متر

سایز چهار: ارتفاع 50 سانتی متر و عرض 36 سانتی متر

سایز پنج: ارتفاع 54 سانتی متر و عرض 38 سانتی متر